Fredensborg Idrætsråds Repræsentantskabsmøde blev afholdt i Humlebæk hallen tirsdag den 25. marts klokken 19.30, her kan du læse referatet.

 

Referat:

1. Valg af dirigent og referent
Jørgen Holm blev valgt til dirigent. Henrik Bertelsen blev valgt til referent.

2. Bestyrelsens beretning
Lars La Cour gennemgik beretningen. Den skriftlige beretning vedlægges referatet og kan læs her.
Jørgen Holm spurgte til mængden af sager i systemet – vejen er for lang. Kompetence og økonomi burde uddelegeres.

3. Godkendelse af regnskab
Ann-Mette Lyng Madsen gennemgik årsregnskabet. Der er ikke blevet opkrævet kontingent i 2013. Regnskabet godkendt.

4. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
Der blev ikke fremlagt budget. Kontingent fastsat til 200 dkr.

6. Valg af bestyrelse. På valg er formand og tre medlemmer
Lars la Cour blev valgt til formand. Erik Østergård, Jørgen Holm og Egon Erlandsen blev valgt som medlemmer.

7. Valg af to suppleanter
Generalforsamlingen bemyndiger Idrætsrådet til at udpege 2 suppleanter.

8. Valg af to revisorer
Thomas Meier og Marianne Møller blev valgt.

9. Valg af revisor suppleant
Lars Hellesen

10. Eventuelt
Første spadestik til Humlebæk idrætscenter (HIC)bliver taget den 11. maj. Debat om omklædningsfaciliteter i forbindelse med HIC. Lars La Cour gennemgik nyt forslag til sammensætning af Idrætsforum og kompetence i Idrætsforum. Der er behov for uddelegering af kompetence til Idrætsrådet. Afklaring ønskes.

Mødet sluttede 20:30.

Til stede: 9 deltagere

Den nye bestyrelses sammensætning kan læses her