Den 24. april 2017 blev det årlige repræsentantskabsmøde i Fredensborg Idrætsråd afholdt. Her følger referatet.

 

1. Valg af dirigent og referent

Henrik Palling valgt til dirigent
Lars Jespersen til referent

De fremmødte godkendte lovlighed af mødet trods fristen for mødeafholdelsen var overskredet.

 

2. Bestyrelsens beretning.

Lars La Cour gennemgik beretningen. Den skriftlige beretning vedlægges referatet
Ingen kommentarer til beretning som blev godkendt

 

3. Godkendelse af regnskab.

Marianne Møller gennemgik årsregnskabet, med eneste kommentar at der var en enkelte for sent indbetaling af kontingent.

 

4. Indkomne forslag.

Der var blevet foreslået ændringer af vedtægter fra Marianne Møller og Jørgen Holm
Fleste ændringer var mindre navne ændringer og rettelser, samt tilpasninger så vedtægter stemmer overens med virkeligheden i dag.

Større ændringer var:

§8: Ændring "senest til udgangen af maj" i stedet for "senest til udgangen af marts", da dette passer bedre til evt. nye repræsentanter fra Fredensborg Idrætsråd medlemsforeninger, da medlemsforeningers bestyrelser vil være nyvalgte i stedet for afgående.

§11: Ændringer for bedre forståelse af hvorvidt man kan være medlem af fritidsforum samtidigt med idrætsrådet samt at bestyrelsen kan bestå af op til 9 medlemmer.

§12: 15. februar ændres til 1. april og årsrapport ændres til regnskab.

Alle fremmødte stemte for vedtægt ændringerne.

 

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

Der blev ikke fremlagt budget. Ingen ændringer i forhold til kontingent

 

6. Valg af bestyrelse. På valg er kasserer og fire medlemmer.

Formand: Lars la Cour  Humlebæk Badminton Klub
Kasserer: Marianne Møller Øresund Håndbold  Genvalgt
Medlem: Kristian Kinch Nivå Gymnastikforening
Medlem: Lars Jespersen Fredensborg Boldklub Genvalgt
Medlem: Thomas Meier Humlebæk Boldklub
Medlem: Mogens Mortensen Nivå Kokkedal Fodboldklub
Medlem: Egon Erlandsen Kokkedal Idræts Klub
Medlem: Jørgen Holm  Fredensborg Tennis
Medlem: Erik Østergaard  Øresund Håndbold

Udtræder af bestyrelsen:

Henrik Bertelsen.
Johanne Koudal.
Anders Leise.

 

7. Valg af to suppleanter.

Suppleant: Henrik Palling Humlebæk Badminton Klub 
Suppleant: Anders Thorup Nivå Gymnastikforening

 

8. Valg af to revisorer.

Revisor: Julie Tanderup Humlebæk Gymnastikforening
Revisor: Johanne Koudal Nivå Gymnastikforening

 

9. Valg af revisor suppleant.

Revisor suppleant: Ulla Poulsen  Fredensborg Roklub

 

10. Eventuelt

Forslag om bede medlemsforeninger om at bruge idrætsrådet som talerør for nye forslag og forbedringer af faciliteter og nye tiltag for. Eksempelvis.

Nyt badehuse på Nivå.

Plan belægning af Humlebæk stadion i gården.