Navn og hjemsted.

Idrætsrådets navn er Fredensborg Idrætsråd med hjemsted i Fredensborg Kommune.


§ 2


Formål.

Er gennem sammenslutningen af idrætsforeninger i Fredensborg Kommune:

-at varetage idrætsforeningernes interesser indenfor Fredensborg Kommune, herunder

tilskudsordninger

-at fremme idrætslivet i kommunen

-at arbejde for at skabe de bedst mulige forhold for klubliv og udøvelse af forskellige

idrætsgrene, herunder planlægning af fysiske rammer

-at virke for et godt forhold mellem medlemsforeningerne

-at varetage den samlede idræts interesser overfor kommunen, andre offentlige myndigheder og samarbejdspartnere herunder at vælge repræsentanter til kommunale udvalg Fritidsforum, nævn, råd og bestyrelser mv. hvori idrætsforhold behandles

-at virke som hørings- og rådgivningsorgan

-at medvirke til udarbejdelse af idrætspolitik på konkrete områder og

-at varetage idrætsforeningernes interesser på regionalt plan.


§ 3


Medlemmer.

Enhver idrætsforening eller selvstændig underafdeling af hovedforening, som er

hjemmehørende i Fredensborg Kommune og er medlem af DIF, DGI eller en tilsvarende

landsorganisation er automatisk medlem af Idrætsrådet.

Udover disse, kan idrætsforeninger søge om optagelse ved at rette henvendelse til bestyrelsen og ansøgning skal være bilagt:

-En oversigt over foreningens bestyrelsesmedlemmer.

-Oplysning om det samlede medlemstal, herunder antal aktive medlemmer under 25 år

samt evt. passive medlemmer.

-Et eksemplar af foreningens vedtægter.

Idrætsrådets bestyrelse afgør om optagelse kan finde sted.

Bestyrelsens afgørelse kan ankes til repræsentantskabet.

Idrætsrådet kan til enhver tid bede en medlemsforening om at fremsende oplysninger om

ovennævnte forhold.


§ 4


Udmeldelse.

Skal ske skriftligt med en måneds varsel.

§ 5


Kontingent.

Medlemsforeningerne betaler ikke kontingent, idet idrætsrådet modtager kommunale tilskud i henhold til Fredensborg Reglerne.

§ 6


Udelukkelse og eksklusion.

Bestyrelsen kan ekskludere medlemsforeninger, der ved handling eller undladelse skader

Idrætsrådet, eller ikke lever op til medlemsforpligtelserne.

En eksklusion kan forelægges på det førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, hvor

beslutning tages ved almindeligt stemmeflertal.

§ 7


Repræsentantskabet.

Er idrætsrådets øverste myndighed.

Alle medlemsforeninger kan deltage med to repræsentanter.

Medlemsforeningers repræsentanter samt idrætsrådets bestyrelsesmedlemmer har hver én

stemme på repræsentantskabsmødet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


§ 8


Ordinært repræsentantskabsmøde.

Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år, første gang i 2009, inden udgangen af

maj.

Mødet skal indkaldes skriftligt med mindst fire ugers varsel bilagt dagsordenen, der mindst skal

indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning inkl. Handlingsplan for det kommende år.

3. Godkendelse af årsrapport samt meddelelse af decharge.

4. Indkomne forslag.

5. Forslag til budget.

6. Valg af bestyrelse. Formand og tre bestyrelsesmedlemmer i lige år og fire

bestyrelsesmedlemmer samt kasserer i ulige år. Valget gælder for 2 år.

7. Valg af to bestyrelsessuppleanter. Valget gælder for 1 år.

8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, fremsendes så de er bestyrelsen i hænde seneste 14 dage forud for repræsentantskabsmødet.

Indkomne forslag udsendes til medlemsforeningerne seneste otte dage før

repræsentantskabsmødet.


§ 9


Repræsentantskabsmødets ledelse.

Forhandlingerne på repræsentantskabsmødet ledes af en dirigent, der vælges af

repræsentantskabet, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Beslutningerne træffes ved almindeligt flertal. Dog kræves beslutning om ændring af

vedtægterne og idrætsrådets opløsning kvalificeret flertal, jfr. § 15 og 16.§ 10


Ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

Afholdes når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 10 medlemsforeninger indsender

skriftlig motiveret begæring herom til bestyrelsen.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes senest fire uger efter modtagelse af

begæring om afholdelse. Der indkaldes med to ugers varsel.


§ 11


Bestyrelsen.

Er idrætsrådets daglige ledelse og varetager medlemsforeningernes interesser. Bestyrelsen kan

nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen består af op til 9 medlemmer og der vælges for to år ad gangen på det ordinære

repræsentantskabsmøde.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær og fastsætter selv sin

forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 5 af medlemmerne, herunder formanden eller

næstformanden, er til stede.

Der føres referat over bestyrelsens forhandlinger.

I tilfælde af bestyrelsesmedlemmers udtræden indtræder i stedet bestyrelsessuppleanter.


§ 12


Regnskab.

Idrætsrådets regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen skal inden den 1. april afgive regnskab for det foregående år til revision.

Regnskabet forelægges på det ordinære repræsentantskabsmøde til godkendelse og skal

være forsynet med bestyrelsens underskrifter, samt revisions påtegninger og underskrift.

Regnskab udsendes til medlemsforeningerne sammen med indkaldelse til det ordinære

repræsentantskabsmøde.

Første regnskabsperiode er fra stiftelsen til udløbet af 2009


§ 13


Revision.

På det ordinære repræsentantskabsmøde vælges for et år ad gangen to revisorer og en

revisorsuppleant.

Revisorerne skal hvert år gennemgå regnskabet og påse at beholdningerne er til stede.

Revisionsformen er regnskabsmæssig revision og regnskabet forsynes med en påtegning.

Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.


§ 14


Tegning og hæftelse.

Idrætsrådet tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem. For så vidt foreningens konti tegnes

foreningen af formanden og kassereren hver for sig.

Der påhviler ikke medlemsforeningerne eller disses medlemmer nogen personlig hæftelse for de

forpligtelser, der påhviler idrætsrådet.

§ 15


Vedtægtsændringer.

Ændringer af vedtægterne kan ske på ethvert repræsentantskabsmøde, når mindst to

tredjedele af de afgivende stemmer er for forslaget.


§ 16


Opløsning.

Bestemmelse om idrætsrådets opløsning kan kun tages på et i dette øjemed særligt indkaldt

ekstraordinært repræsentantskabsmøde. For at dette er beslutningsdygtigt kræves, at mindst

halvdelen af de stemmeberettigede repræsentanter er til stede.

For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for

forslaget. Opnås et sådant flertal på et repræsentantskabsmøde, der ikke er beslutningsdygtigt,

indkaldes til et nyt repræsentantskabsmøde, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte

stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede repræsentanter, der er til stede.

På repræsentantskabsmødet skal der samtidig træffes bestemmelse om, hvilke idrætslige

formål indenfor kommunen idrætsrådets formue skal tilgå.


Vedtaget på ordinært repræsentantskabsmøde den 24.04.2017